Aeresol kutu kontrolleri

Tanım 1 : Kutunun içinde, gevşek halde, 0230 mm.'den büyük lehim par­çacıkları ya da payetleri bulunması; kutuyu kullanılamaz ya da kullanıl­masını sakıncalı yapan herhangi bir hata; panel dayanıklılığı gerekli va­kum spesifikasyonun altında; görünürde kutu CSMA boyut spesifikasyonlarının haricinde, kutunun içinde ya da dışında herhangi paslanma, kirlilik ya da "lehim pastası" kalıntısı olması; lito baskı üzerinde tamam­lanmamış ya da hiç bulunmayan koruyucu astar; yılda 10 gramdan fazla sızıntıya neden olacak gözle görülür bir üretim hatasıdır:

a. Çift dikiş, çapraz dikiş ya da benzer hatalar.

b. Metali zayıflatıcı ya da ezecek kadar çok sıkı bir dikiş uygulanması (keskin kenar ve sivri çıkıntıların bulunması). 

c. Kenar dikiş düzgün olarak yassıtılmamış.

d. Bir inçlik 25,4 mm.'lik açıklık (ağız), tam yuvarlak olmalı ve duruma göre, açık ya da kapalı çemberli (kuşaklı) olmalı.

Tanım 2 : Kutu satın almak için hazırlanan spesifikasyonlardan herhangi bir sapma;

a. Kutunun saç kalınlığı her kısmında aynı değil,

b. Kutunun alt ya da üst kapak dekorasyonu hatalı,

c. Kutuya yanlış lehim yapılmış,

d. Gelen partide yabancı (farklı) litograf baskı içeren kutular mevcut. 

e.Kutunun satışa uygun olmadığını belirleyen görsel bir hata bulunması


a) Üst kapak hataları :

Metal üzerinde aşınma ve çizilmeler. 12,7 mm.'den daha uzun ezikler.  
Vernik altında çok belirgin lekeler.

b) Gövde hataları :

Ana panelde 0,4 x 25,4 mm. ya da arka ve yarı panellerde 0,4 x 50,8 mm. geçen aşınma ve çizikler. 
15,873 mm.'den daha uzun ezikler. 
Baskılı alanın %1'den fazlasında vernik altı koyuluk, leke ve izler, ba­riz lilografik baskı hataları.  
Kabul edilebilirlik standartlarına göre çok koyu ya da çok açık baskı register hatası, gölgeli ya da okunmaz baskı, ters basılmış ve noksan harfler, akan baskı mürekkebi.  
Lehimin fazlası özenli olarak silinmemiş olması.  
Yan dikiş (lehim) fazlaca düzleştirilmiş ve içeriye doğru çökmüş olması. 

c) Taban hataları:

Metal üzerinde çizik ve aşınmalar.

Çift dikişin yuvarlaklığını belirgin şekilde bozan ezikler ya da düzgün bir yüzeye oturtulduğunda kutunun sallanmasına neden olan ezikler.

Toplam alan olarak 6,350 mm.'den büyük herhangi bir gres yağı, pislik ya da leke.

Kutunun iç taralında çapı 0, 254 mm.'den büyük hafifçe tutturulmuş lehim damlacıkları (nodüller) (Bu nodüller bir kauçuk parçası, lastik, sil­gi ya da diş fırçası ile yerinden sökülebilir ise hafifçe tutturulmuş kabul edilir).

Tanım 3

Üst Kapak Hataları :

a. Toplam olarak 3, 175 mm. x 6,350 mm.'yi geçmeyen çizik ve aşınma­lar.

b. 6,350 ile 12,700 mm. arası eğikler.

c. Toplam olarak 19, 050 mm. geçmeyen vernik altı lekeler.

Gövde Hataları :

a. Ana panelde 0,400 x 25.400 mm. ya da arka panelde 0,400 x 50.800 mm.'yi geçmeyen çizik ve aşınmalar.

b. 12 mm.'den uzun  19 mm.'den kısa ezikler ve bozukluklar (distorsiyon).

c. Toplam olarak 3,175 x 6.350 mm.'den büyük vernik altı lekeler.

Taban Hataları : 

a. Dikiş yerinde eni 0,4 ile 0,8 mm. boyu 25,4 mm.'den uzun çizikler ve aşınmalar. 

b. Kutunun düzgün yüzeyde sallanmasına neden olmayacak kadar bir­çok dikiş ezikleri.

c. Kutunun üzerine kod yazılmasını engelleyecek olan vuruk ve çizikler. 3,175 x 3,175 mm.'den büyük herhangi bir gres, yağ ya da pislik; toplam olarak 6,35 x 6,35 mm.'yi geçmeyecek şekilde. Kutunun içinde 0,254 mm. çaptan büyük, sabit olarak sıkı sıkıya tutturulmuş lehim payetler.

Tanım 4 : B ve S inritmik ya da benzeri bir alet ile ölçülmüş 1 inç çapın­daki ağızda, CSMA sınırlarına göre ± %4 inçden fazla hata .

Tanım 5 : Yan dikişte; aşağıya doğru yarılma, lehimin, kristalleşmesi, üzerinde kurtçuk yemiş gibi çok küçük delikler oluşması, sızıntıya yol açabilecek atlamalar ya da cepler oluştuğu görülür. Geçme parçalar (ku­lakçıklar) birbirine kitlenmemiş yanlış şekillendirilmiş, gerektiği gibi or­talanmamış ya da kısa kalmıştır. Üst üste bindirilen parçaların %90'dan azı lehimlenmiş, dolayısıyla kutunun sağlamlığı olumsuz olarak etkilen­miş olabilir. 

Tanım 6 : %2'lik sülfirik asit içeren %20'lik bakır sülfat eriğine bir daki­kalık bir süre için daldırıldıktan sonra emaye kısımlarda bakır birikimi görülmesi astarlanmanın yeterli yapılmadığının kanıtı olarak kabul edi­lir. 

Tanım 7 : Yükseklik ve çap ölçümünde CSMA tarafından tanımlanan sı­nırların haricinde ölçülere rastlanmaz. MIL STD 105 D yasalarının tam ve rasyonel olarak uygulanamaması ve bu yöntemin, doğası gereği çok zaman alıcı olması nedeniyle özel hata, test yöntemi geliştirilmesi zorunlu olmuştur. Ayrıca özel koşullara uygun spesifik test yöntemlerinin geliştirilmesi olasıdır. bu test yöntemlerinin bazı tipik örnekleri:

a. Ağırlığın İncelenmesi : Levhanın kalınlığının çabuk belirlenmesi için yapılır (kutu üreticisi ile iletişim içine girilmesi).

b. Lehim Analizi : Yüksek basınç içeren kutular ya da kritik ambalajlama işlemleri için lehim dayanıklılığından emin olmak için yürütülür. 

c. İletkenlik Testi : Spreylenerek astarlanan kutuların yeterli derecede kaplandığından emin olmak için yapılır.

d. Mikroskopik Analiz : Kenar bölgelerinde emayenin yeterli derecede örtüp örtmediğini belirlemek için uygulanır.

e. Metal Kalınlığının İncelenmesi : Metalin baz ağırlığını ölçmek için bilyalı mikrometre ya da benzeri bir cihaz kullanılır.

f. Alkol İle Süratli Yıkama ve Süzme : Aerosol kutularındaki herhangi bir tür pislik ya da kirliliği belirlemek için kullanılır.

g. Kutu Çemberinin 20'lik Kıvrım Çapının Belirlenmesi : Bir CSMA tam­burlu mikrometre ya da bir ölçüye göre standartlaştırılarak yapılmış Av­rupa'da üretilmiş bir alet ile yapılır. Ağız çemberinin valfa tam olarak uyumunu belirlemek için uygulanır. Ölçüler düşük değerler daha hafif bir kıvrıma gereksinim olduğunu ve birbirinden çok farklı ölçümler ise sızdırma olasılığını ortaya koyar.

h. Pünomatik Basınç Testi : Kutuların basınç altında çekme bozukluğuna (distorsiyon) uğraması ya da patlamaya karşı dayanıklılığını ölçmek için nadiren yapılan bir testtir. ARC modeli bu LA - 10 ya da benzeri bir vali ile kapatılmış kutuya CO2, uygulanarak bu test gerçekleştirilir. Bu testin yerine uygulanması daha basit ve daha güvenli olan statik test uygulama­sı CSMA tarafından önerilir.

 i. Sızdırma Deneyi : Durumundan şüphe edilen kutularda, depolama sü­resince sızdırma olup olmayacağını anlamak için, uygulanır. Birkaç gram A 31 ve gaz doldurulmuş kutular ılık suya daldırılarak hava kabarcığı oluşup oluşmadığına bakılır.

j. Kutu Astar Deneyleri : Kutuların tek ya da çift katlı astarlandığını, yan dikişlerde şeritler oluşup oluşmadığının gözlemlenmesi ve benzeri amaç­lar için uygulanır. Vinil aslar üzerine metilen klorid damlatılarak anlaşı­lır. Metilen klorid, mevcut vinil asları eriterek yapışkan bir solüsyon oluşturur. Bazı astarlama ürünleri ise; yan dikişleri yerinden kopararak valfın tıkanmasına neden olur. Bu gibi durumlarda yan dikişlerde şeritler oluşması kritik hata olarak kabul edilir. AQL değeri % 0,1'dir.

k. Harici Lak Testi : Alt ve üst kapaklara şeffaf bir lak uygulanıp uygu­lanmadığın anlamak için kullanılır. Asitik bir bakır sülfat ya da antimon klorid solüsyonu damlatılarak ya da 3,175 mm.'lik bir çizik oluşturup 7 ile 20 kez büyüterek lak kıvrımları oluşup oluşmadığına bakılır.

Bu standartlar metninin sınıflandırılması, tanımı ve yorumu ile uygula­nan özel testler oldukça zor ise de bu program, büyük firmalar taralın­dan hala geçerli kabul edilip uygulanır. Bu seri testlerin bazıları özel du­rumlar ve özel ürünler için hala cazip test yöntemleri olabilir.

Aerosol Kutu Sağlanmasında Belirlenmesi Gereken Temel Kriterler

Kutunun basınca dayanıklılığı önemli bir konudur. Genel bir kural ola­rak test basıncı, 55 oC?da doldurulan ürünün maksimum buhar basıncı­nın 1,5 katı fakat en az 1MPa (10bar) olmalıdır. Avrupa'da en çok kulla­nılan sanayi test basınçları 1,2, 1,5 ve 1,8 MPa'dır (12, 15 ve 18 bar). Her ülkede basınç dayanıklılığı gereksinimleri farklı farklı olabilir. 
Ambalaj içindeki ürünün valf aracılığı ile kulunun içinden çıkartılması için püskürtücüden yararlanılır, püskürtücünün ürüne, valfa ve ürünün arzu edilen sprey özelliğine uygun olması gerekir. Püskürtücü gazın seçi­minde göz önünde bulundurulması gereken nokta da çevre yasalarıdır. Şimdiye kadar en çok kullanılan CFC (kloro floro karbon) ve freonlar, ozon tabakasını tahrip etme özelliği nedeniyle, birçok ülkede yasaklan­mış. Onların yerine ozon tabakasına çok daha az zarar veren fakat yanıcı olan bütan ve propan gibi gazlar kullanılıyor. Dolum aşamasında ise se­çilen püskürtücülerin bahsedilen tehlikesi göz önüne alınarak gerekli ön­lemler uygulanmalıdır.
Valfın seçiminde sprey özelliği, püskürtme, boşaltma açısı, parçacık büyüklüğü parçaların dağılımı, ürüne uygunluğu ve valfın aerosolün kul­lanım süresince mükemmel bir şekilde çalışması çok önemli hususlardır.
Dağıtım sürecinde genellikle bir kapak kullanılır. Bu kapağın iki işlevi vardır. Valfın kaza ile çalışmasını önlemek ve ambalajın görünümünü güzelleştirmektir.

  • FUAR TAKVİMİ

İlginç Tasarımlar / Interesting Designs

Sarmal Çikolata Kutusu
Kapaksız ve Çevreci Kahve Bardağı
Creative Product Package Design
Interesting packaging design
Makarna ambalajı
Goat Island Pepper Sauce
Bored Panda
Süt şişesi
Bakliyat poşetleri
Espresso kahve ve bardağı
Kuru pasta paketi
Tümünü Göster »
Sembol 1

Ambalaj Sembolleri

Patlayıcı ürün içermektedir.
Başa Dön